͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ ͍̥͚̥͍̥͚̥ ¿”Arte”? ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ ͍̥͚̥͍̥͚̥ #PM2012

╏╏:╏╏

.....

.

.

.

.

.

.. Source: http://change.gov/agenda/ethics_agenda ‡ ♈ᕼ〇ᑌ ᔕᕼᗩᒪᒪ ᘉ〇♈ ᑭᒪᗩᎩ ᗯᓰ♈ᕼ ʞɔıƃɐɯ ʞɔɐןᕋ ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ ‡¿BATGIRL DISTRESS SIGNAL!11:11! ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ ‡¿CAN U HEAR THE #GREYHATS SONG 2? ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ ‡¿˙˙˙ʇɐǝʇɐɹʇɐǝʇɐʞʇɐǝƃop ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ Sauce: http://laregledujeu.org/arrabal/2012/07/11/3169/je-crois-parce-que-cest-confus-credo-quia-confusum-arrabalesque-et-boson-de-higgs/ http://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Arrabal http://laregledujeu.org/arrabal/  http://www.arrabal.org/ Sauce: Hidden c0de at hivemind10010000.html Backup @ http://galat.org/index.php/project-mayhem-2012/pm2012-sauce/66-sauce-hivemind10010000 MIRROR at http://galatorg.com/index.php/project-mayhem-2012 Game plan courtesy of XonoX aka GALATORG Backup courtesy of Anonamoose. Mirrored at http://galatorg.com/index.php/project-mayhem-2012/4-witp-thread courtesy of XonoX. Thank you, /b/ros. You rock! note: For some reason unkNWOn to us, The Game survived several threats to bee dumped to the trashcan, for nobody seemed to UNDERSTAND so much apparently chaotic content —while others considered it the MOST EPIC thread on a forum ever… :-? —. Yet, several people started to report amazing results after testing the SIGILS way, as explained by Grant Morrison at the @disinfo 2000 epik video. We (#PM2012Crew) still cannot figure out how is it possible that the thread became the single MOST readed thread in the forum. You kNWO, magicK does *NOT* exist, EVERYBODY gets that, rite? IPH you are to play this Game, we’d advise you to follow its Golden Rule: if it FEELS good, keep on doing it. Otherwise, TEST something different and SEE what happens. Simple, rite? In other words: read the whole thread if you have the intuition that it would be worth to invest the time and energy involved in doing that. Otherwise just check around some pics… or just pass it on to someone whom you think might LoVe it 2… Just PLAY your Game… or maybe NOT, sure. Also, unless Anonamoose (whom decided to back it up) & XonoX (whom decided to HOST not only a mirror but a whole site dedicated to The Game, http://GALAT.ORG) *ACKTIONS* (and not just imaginations), those pages would have BEEn LOST forever. And you can BEE more than sure that #PM2012Crew would have BEEn good with that too. Even if The Game didn’t gather the *10 alchemical drawings*, as the 1st challenge suggested to complete, remember? The Game would have BEEn stopped rite there. ;) In other words: you just DO THINGS and give a 108% of your CREATIVE self towards your TARGET/INTENTION/OBJECTIVE. And then you FORGET: “chaos”, “luck”, “randomness” does the rest. Or it doesn’t, of course: and it’s PHIne just the way it BEE. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I’m a doG chasing cars. I wouldn’t know what to do with one if I caught it. You know, I just… do … …THINGS. };-D Dear @DHS, @DARPA, @CYBER, @WORLDBANK…: we just want to set your HEART on FIRE. <3 PHInaLIE, we’d like to THANKKKKKKKKKKKK Department of Homeland Security, aka DHS for soooooooooooooooo much ÜberLULZ! SIRIUSlie, without your help issuing a Bulletin warning about our UNKNOWN, POTENTIAL and INCONSECUENTIAL future acktions, almost nobody but crazy moonbats would have given Dangerous Ideas the credit they deserve. Now the media seem to bee catching up with The Game. The c0ders are c0ding, the MOLES are SILENT and in place, the LULZ are BEEing produced… everything THANKS TO YOU, DHS!!! You don’t know it YET, but H3LL, what a trip! *note: consult Bill Hicks 4 dat. };-DDDDDD PROJECT MAYHEM 2012 ARTISTIC DISCLAIMER: ★☣★☣★☣★☣★☣ CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY http://pastebin.com/c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY!!11!11!! c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY http://pastebin.com/c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS !!11!11!! ☣★☣★☣★☣★☣★ “Art is now the only evolutionary-revolutionary power. ONLY ART is capable of dismantling the repressive social system to build a SOCIAL ORGANISM AS A WORK OF ART.” Joseph Beuys 1921-1986 […] #PM2012Crew would like to dedicate #PROJECTMAYHEM2012 to the L♥Ving memory of PaniK Movement founder Roland Topor (1938-1997), Joseph Beuys (1921-1986), Ὑπατία (ca. AD 350–370–March 415), Hildegard von Bingen (1098 – 17 September 1179), (1315-1232) رامون لیول, Leonardo da Vinci (1452-1519), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Maria Anna Walburga Ignatia Mozart aka “Nannerl” (30 July 1751 – 29 October 1829), William BlaKe (1787-1927), Austin Osman Spare (1886-1956), Federico García Lorca (1898-1936), Violeta del Carmen Parra Sandoval (1917-1967), Salvador Dalí (1904-1989), Karl Werner Lothar Koch (July 22, 1965 – ca. May 23, 1989), Boris Floricic aka Tron (8 June 1972 – 17–22 October 1998), Carl Sagan (1934-1996), Timothy Leary (1920-1996), Robert Anton Wilson (1932-2007), Grace Murray Hopper (1906–1992), Terence McKenna (1946-2000), Heath Andrew Ledger (1979–2008), Louise Joséphine Bourgeois (1911-2010), Leonora Carrington (1917-2011), Ray Bradbury (1920-2012), and, very specially, to Эдуа́рд Анато́льевич Хиль (1934-2012): #4SOMUCHLULZ, among just a tiny few. Very specially, to all the ANONYMOUS, UNCREDITED, ADAMANT, WATCHFUL, COURAGEOUS OUTSIDERS & INDOMITABLE OUTLAWS WHO ☣★☣★☣★ NEVER GAVE UP ☣★☣★☣★ TO PURSUE THEIR INNER LIGHT, TO DARE TOWARDS THEIR WILDEST IMAGINATIONS and to REALIZE their DREAMS, the REAL Über1337 HacKers of the Human Consciousness whom, by devoting his WHOLE LIFE to pursuing their very own personal PASSION/MADNESS, that NO ONE but them understood, yet they FELT they were up to something and kept pushing through ALL VEILS, no matter what others thought about it, no matter their personal luck, their social status, their success or their lack of it, The Others —The REAL ONEs— who PUSHED THE LIMITS of what could be POSSIBLE to BEE and to DO as Human species a step further and whom no longer BEE with us. We’d like you to know, wherever you are (or are not), that you strongly INSPIRED us to GIVE THE BEST of us. Dear anons: if you are considering to DARE to ACKT upon any of the ‘Dangerous Ideas’ that have already BEEn injeKted into the HiveMind, BEE aware that we are ALL standing on the shoulders of giants here. MAKE THEM PROUD! ♔FUCKING♚ PUSH THE LIMITS!!11!11!! This is for you, /b/ros. ’.’ L♥V.’., #PM2012Crew. To all the RATs who have BEEn there since the BEEginning, who are still there in the Shadows, BEEhind the Mirror, in SILENCE, and to all the infeKtious Reality Hackers: FUCKYEA.jpg To all Conscentious Watchmen, ⓥigilant MOLES, Silent Insiders and True Patriots about to EPIK WIN: you are over 9000. To Alejandro Jodorowsky and Fernando Arrabal: ’שִׁיתShit Eaters. GoLd ’שִׁיתShitters. To TAR, to inPHInity and BEEyond! {C☯DE = POETRY}; Project Mayhem 2012 Artistic Disclaimer: http://pastebin.com/Ux0Uk2em

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST
#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

Source: http://change.gov/agenda/ethics_agenda

https://i0.wp.com/i50.tinypic.com/116upw4.jpg

https://i2.wp.com/i45.tinypic.com/34zm8om.jpg

‡ ♈ᕼ〇ᑌ ᔕᕼᗩᒪᒪ ᘉ〇♈ ᑭᒪᗩᎩ ᗯᓰ♈ᕼ ʞɔıƃɐɯ ʞɔɐןᕋ ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ

http://www.youtube-nocookie.com/embed/COx58jiPxSM

https://i1.wp.com/i47.tinypic.com/2gwvyvt.png

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

‡¿BATGIRL DISTRESS SIGNAL!11:11! ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ

‡¿CAN U HEAR THE #GREYHATS SONG 2? ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

‡¿˙˙˙ʇɐǝʇɐɹʇɐǝʇɐʞʇɐǝƃop ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

https://i0.wp.com/i48.tinypic.com/jzswk.jpg
#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST
https://i2.wp.com/i.imgur.com/Xc8Nn.gif

Sauce: http://laregledujeu.org/arrabal/2012/07/11/3169/je-crois-parce-que-cest-confus-credo-quia-confusum-arrabalesque-et-boson-de-higgs/

https://i0.wp.com/i47.tinypic.com/219vwix.gif

https://i2.wp.com/i46.tinypic.com/2m6reht.png

Sauce: Hidden c0de at hivemind10010000.html

Backup @ http://galat.org/index.php/project-mayhem-2012/pm2012-sauce/66-sauce-hivemind10010000

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

MIRROR at http://galatorg.com/index.php/project-mayhem-2012

Game plan courtesy of XonoX aka GALATORG

https://i0.wp.com/i49.tinypic.com/28u1y5c.jpg

 • note: For some reason unkNWOn to us, The Game survived several threats to bee dumped to the trashcan, for nobody seemed to UNDERSTAND so much apparently chaotic content —while others considered it the MOST EPIC thread on a forum ever… 😕 —. Yet, several people started to report amazing results after testing the SIGILS way, as explained by Grant Morrison at the @disinfo 2000 epik video. We (#PM2012Crew) still cannot figure out how is it possible that the thread became the single MOST readed thread in the forum. You kNWO, magicK does *NOT* exist, EVERYBODY gets that, rite?
 • IPH you are to play this Game, we’d advise you to follow its Golden Rule: if it FEELS good, keep on doing it. Otherwise, TEST something different and SEE what happens. Simple, rite? In other words: read the whole thread if you have the intuition that it would be worth to invest the time and energy involved in doing that. Otherwise just check around some pics… or just pass it on to someone whom you think might LoVe it 2… Just PLAY your Game… or maybe NOT, sure.
 • Also, unless Anonamoose (whom decided to back it up) & XonoX (whom decided to HOST not only a mirror but a whole site dedicated to The Game, http://GALAT.ORG) *ACKTIONS* (and not just imaginations), those pages would have BEEn LOST forever. And you can BEE more than sure that #PM2012Crew would have BEEn good with that too. Even if The Game didn’t gather the *10 alchemical drawings*, as the 1st challenge suggested to complete, remember? The Game would have BEEn stopped rite there. 😉
 • In other words: you just DO THINGS and give a 108% of your CREATIVE self towards your TARGET/INTENTION/OBJECTIVE. And then you FORGET: “chaos”, “luck”, “randomness” does the rest. Or it doesn’t, of course: and it’s PHIne just the way it BEE.

Do I really look like a guy with a plan?

You know what I am?

I’m a doG chasing cars.

I wouldn’t know what to do with one if I caught it. You know, I just… do

…THINGS. };-D

Dear @DHS, @DARPA, @CYBER, @WORLDBANK…:

we just want to set your HEART on FIRE. ❤

 • PHInaLIE, we’d like to THANKKKKKKKKKKKK Department of Homeland Security, aka DHS for soooooooooooooooo much ÜberLULZ!
 • SIRIUSlie, without your help issuing a Bulletin warning about our UNKNOWN, POTENTIAL and INCONSECUENTIAL future acktions, almost nobody but crazy moonbats would have given Dangerous Ideas the credit they deserve. Now the media seem to bee catching up with The Game. The c0ders are c0ding, the MOLES are SILENT and in place, the LULZ are BEEing produced… everything THANKS TO YOU, DHS!!! You don’t know it YET, but H3LL, what a trip! *note: consult Bill Hicks 4 dat. };-DDDDDD

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

PROJECT MAYHEM 2012

ARTISTIC DISCLAIMER:

★☣★☣★☣★☣★☣

CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY http://pastebin.com/c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY!!11!11!!

https://i2.wp.com/i.imgur.com/pYx27.jpg

c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY http://pastebin.com/c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS c0d3ksEY CODEKEYS !!11!11!!

☣★☣★☣★☣★☣★

https://i0.wp.com/i50.tinypic.com/11bqnnt.jpg

 • Art is now the only evolutionary-revolutionary power.
 • ONLY ART is capable of dismantling the repressive social system to build a SOCIAL ORGANISM AS A WORK OF ART.” Joseph Beuys 1921-1986

[…]

 • #PM2012Crew would like to dedicate #PROJECTMAYHEM2012 to the LVing memory of PaniK Movement founder Roland Topor (1938-1997), Joseph Beuys (1921-1986), Ὑπατία (ca. AD 350–370–March 415), Hildegard von Bingen (1098 – 17 September 1179), (1315-1232) رامون لیول, Leonardo da Vinci (1452-1519), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Maria Anna Walburga Ignatia Mozart aka “Nannerl” (30 July 1751 – 29 October 1829), William BlaKe (1787-1927), Austin Osman Spare (1886-1956), Federico García Lorca (1898-1936), Violeta del Carmen Parra Sandoval (1917-1967), Salvador Dalí (1904-1989), Karl Werner Lothar Koch (July 22, 1965 – ca. May 23, 1989), Boris Floricic aka Tron (8 June 1972 – 17–22 October 1998), Carl Sagan (1934-1996), Timothy Leary (1920-1996), Robert Anton Wilson (1932-2007), Grace Murray Hopper (1906–1992), Terence McKenna (1946-2000), Heath Andrew Ledger (1979–2008), Louise Joséphine Bourgeois (1911-2010), Leonora Carrington (1917-2011), Ray Bradbury (1920-2012), and, very specially, to Эдуа́рд Анато́льевич Хиль (1934-2012): #4SOMUCHLULZ, among just a tiny few.
 • Very specially, to all the ANONYMOUS, UNCREDITED, ADAMANT, WATCHFUL, COURAGEOUS OUTSIDERS & INDOMITABLE OUTLAWS WHO ☣★☣★☣ NEVER GAVE UP ☣★☣★☣ TO PURSUE THEIR INNER LIGHT, TO DARE TOWARDS THEIR WILDEST IMAGINATIONS and to REALIZE their DREAMS, the REAL Über1337 HacKers of the Human Consciousness whom, by devoting his WHOLE LIFE to pursuing their very own personal PASSION/MADNESS, that NO ONE but them understood, yet they FELT they were up to something and kept pushing through ALL VEILS, no matter what others thought about it, no matter their personal luck, their social status, their success or their lack of it, The OthersThe REAL ONEs— who PUSHED THE LIMITS of what could be POSSIBLE to BEE and to DO as Human species a step further and whom no longer BEE with us. We’d like you to know, wherever you are (or are not), that you strongly INSPIRED us to GIVE THE BEST of us. Dear anons: if you are considering to DARE to ACKT upon any of the ‘Dangerous Ideas’ that have already BEEn injeKted into the HiveMind, BEE aware that we are ALL standing on the shoulders of giants here. MAKE THEM PROUD! FUCKING PUSH THE LIMITS!!11!11!! This is for you, /b/ros. ’.’ LV.’., #PM2012Crew.
 • To all the RATs who have BEEn there since the BEEginning, who are still there in the Shadows, BEEhind the Mirror, in SILENCE, and to all the infeKtious Reality Hackers: FUCKYEA.jpg
 • To all Conscentious Watchmen, igilant MOLES, Silent Insiders and True Patriots about to EPIK WIN: you are over 9000.
 • To Alejandro Jodorowsky and Fernando Arrabal: שִׁיתShit Eaters. GoLd ’שִׁיתShitters. To TAR, to inPHInity and BEEyond!

https://i0.wp.com/i.imgur.com/Odwpf.gif

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

Project Mayhem 2012 Artistic Disclaimer: http://pastebin.com/Ux0Uk2em
 
"As everybody knows, it's OBVIOUS that prophecies & MagicK do **NOT** exist:
The BEST WAY to predict the future is to CREATE IT."

From: Project Mayhem 2012 TYLER - http://pastebin.com/Wt15GXTn


The DAR★K★K★NIGHT 1$ always Dar★K★er just BEEfore The ★GoLden★uʍɐp★.

DANGEROUS IDEA #2:

http://pastebin.com/sLLwJbtz =#DARE2KREATE!!11!!

‡¿HTTP://PAD.TELECOMIX.ORG/TYLER ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

 

The ideally non-violent state will be an ordered anarchy.

That State is the best governed which is governed the least.

Mahatma Gandhi, Collected works of Mahatma Gandhi, Vol. 79 (PDF), p. 122

Gandhi’s ideal State was a non-violent state of enlightened anarchy.

iMAGIne. aCKt.

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

https://twitter.com/pr0j3ktm4yh3m/status/181484095640059904

PROJECT MAYHEM 2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST sauce: https://twitter.com/pm2012org/status/210781976695803904#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

Sauce: https://twitter.com/dakami/status/210632406028390401

http://en.wikipedia.org/wiki/Fando_y_Lis#Plot

PROJECT MAYHEM 2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

https://i1.wp.com/i46.tinypic.com/2qjku9e.gif

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

Sauce: https://twitter.com/Anon_Central/status/222341567367753728

https://i1.wp.com/i46.tinypic.com/2evd92h.jpg

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

https://i0.wp.com/laregledujeu.org/arrabal/files/2012/07/P1020818-300x225.jpg

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

DANGEROUS IDEA #1:

http://pastebin.com/sLLwJbtz =#LEAKITALL!!11!!

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

LeaKed @DHSgov & #NSA Documents tagged with Project Mayhem 2012:

http://www.scribd.com/tag/project%20mayhem%202012?l=1

THOU SHALL ┌∩┐(ړײ)┌∩┐★⊥Oᴎ★┌∩┐(ړײ)┌∩┐ BEE-★LIE★-Ⓥ a wORd of ANYTHING you read here!

1$ just a harmle$$ REALITY HACKING RAWGAME!

PM2012 ARTISTIC DISCLAIMER:http://pastebin.com/Ux0Uk2em

Y$O$IRIu$? It’s JUST a REALITY HACKING RAWGAME!

1$ TOTally Ǝʞ∀Ⅎ

1$ just a !ᴎ01Z-ɐlnɯıs

1$ just an in-N☯!-¢ZENt¢ PANIK JOKE!!11!!11

It’s ONLY PANIK ART!

AND IT IS SUPPORTED by PANIK MOVEMENT CREATOR FERNANDO ARRABAL!

http://www.scribd.com/tag/project%20mayhem%202012?l=1

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

Oh. Teh. ÜberLULZ. https://twitter.com/RT_com/status/210140159633666048

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

WE, THE IGNITIONISTS PDF

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#justsayin

Also:

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

PROJECT MAYHEM 2012 = CYPHER AMMO JET 2012

PROJECT MAYHEM 2012 = CYPHER AMMO JET 2012

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

Sauce: https://twitter.com/disinfo/status/213424231994769409

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST


#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

“There are only two mistakes one can make along the road to truth:

not starting, and not GOING ALL THE WAY.”

ⓋuddhⒶ

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

https://i0.wp.com/i.imgur.com/2lKwJ.gif

Look mum, we are on DISINFO.COM!

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST


#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

 

 

 

 

 

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

ViVa el jAMÓN y el VINO!11!11

#PM2012Crew prauzli suports @mercemolist’s GOTEO crowdfounding for  http://www.hacKstory.net

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

 

 

#MINDFUCK’d! }:-)

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

Via: http://www.realitysandwich.com/great_beast_was_here#comment-21729

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

Via: http://paneltopanel.net/?cat=8

https://i0.wp.com/i49.tinypic.com/2s9ua8o.gif

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

https://i1.wp.com/i46.tinypic.com/157cf34.jpg

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

https://i0.wp.com/i49.tinypic.com/2s9ua8o.gif

https://i2.wp.com/i.imgur.com/phRVj.jpg

https://i0.wp.com/i46.tinypic.com/1z20x34.jpg

https://i1.wp.com/i49.tinypic.com/2yp0vmb.png

“Name your child LUCIFER (LIGHT bearer)”

Sauce: https://twitter.com/alejodorowsky/status/19576370342

https://i2.wp.com/oi45.tinypic.com/6i4n7q.jpg

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

https://i1.wp.com/i48.tinypic.com/u1ve8.png

Sauce: https://twitter.com/pm2012org/status/181473593287393280

https://i1.wp.com/i46.tinypic.com/3484tu0.jpg

https://i1.wp.com/i.imgur.com/k6vdZ.jpg

Nothing to see here, just a COINCIDANCE, move on please. };-D

protip: read the old Project Mayhem 2012 thread in the extinct forum WITP

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

https://i1.wp.com/i49.tinypic.com/25q6jah.jpg

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

Y$O$IRIu$? It’s JUST a REALITY HACKING RAWGAME!

1$ TOTally Ǝʞ∀Ⅎ

1$ just a !ᴎ01Z-ɐlnɯıs

1$ just an in-N☯!-¢ZENt¢ PANIK JOKE!!11!!11

It’s ONLY PANIK ART!

AND IT IS SUPPORTED by PANIK MOVEMENT CREATOR FERNANDO ARRABAL!

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

https://i2.wp.com/i.imgur.com/pwMIN.jpg

https://i2.wp.com/i.imgur.com/iYsss.jpg

Sauce: https://twitter.com/pabloMP2P/status/225556608422383617 & https://twitter.com/pm2012org/status/225560614309863424

DANGEROUS IDEA #4:

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

http://pastebin.com/LSfdQSYV Line 1857 = #TEACHTHEM2PANIKDANZ!!11!! (Line 1857):

 

 

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

Sauce: https://twitter.com/wikileaks/status/212509759801274369

UMAD @DHSgov? UJELLY #NSA? };-*

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

“THE MOST IMPORTANT THING I’VE ACCOMPLISHED,

other than building the compiler, is

TRAINING YOUNG PEOPLE

They come to me, you know, and say,

“Do you thinK WE CAN DO THIS?”

I say,

☣★☣★☣★☣★☣★“TRY IT.”☣★☣★☣★☣★☣★

And I back ‘em up. They need that.

I keep track of them as they get older and I stir ‘em up at intervals so they don’t forget to

TAKE CHANCES.“

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

w000000000t!?

NO WAY!!!11:11!!!!!

 1. YES WAY. HERE:
 2. …ἀνάγκη … desperados…rats d’égout… autre arrabalesque… Project Mayhem 2012…

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

DANGEROUS IDEA #3:

http://www.youtube.com/results?search_query=”Project+Mayhem+2012”

http://www.youtube.com/user/rEVOLUTIONART2012/videos

PM2012Mirror:http://galatorg.com/pm2012/pm2012.html
Project Mayhem 2012 ‘Dangerous Ideas #1 and #2’:
http://pastebin.com/sLLwJbtz
Project Mayhem 2012 TYLER: http://pastebin.com/Wt15GXTn

TYLER forum discussion:
http://galatorg.com/index.php/forum/31-tyler

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

TYLER pad discussion:
http://pad.telecomix.org/ep/pad/view/TYLER/latest

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

DANGEROUS IDEA #2:

http://pastebin.com/sLLwJbtz =#DARE2KREATE!!11!!

 

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

FUCK YEA.

‡ ♈ᕼ〇ᑌ ᔕᕼᗩᒪᒪ ᘉ〇♈ ᑭᒪᗩᎩ ᗯᓰ♈ᕼ ʞɔıƃɐɯ ʞɔɐןᕋ ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ

#PROJECTMAYHEM2012 #INTYLERWETRUST

‡ɹǝʌ☼ǝɯɐƃ ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ

IMAGINE. ⚥ ACKT.

.

.

ÍNDICE de entradas de este blog:

Índice de entradas

___________________________________________________

Si has disfrutado, suscríbete gratis a Sé y Haz aquí y Encuentra a Los Otros:

.

Recibirás un correo que tienes que activar. Si no lo recibes, mira en la carpeta de spam.

.
Si no, pues nada.

.
.
.

.

.

.

.

.

75 comentarios en “͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ ͍̥͚̥͍̥͚̥ ¿”Arte”? ͍̥͚̥͍̥͚̥ௐ ͍̥͚̥͍̥͚̥ #PM2012

 1. Nosce te amo! gracias por volver! este blog cambió mi vida literalmente! Me alegra mucho volver a ver este tipo de posts, me encantó seguir project Mayhem en su época, y… Gracias! gracias! gracias! gracias!
  Algún día tengo que escribirte lo que ha significado este blog para mi, pero sólo podré hablar de eso cuando mi propio proceso termine! gracias! gracias gracias! 😀

 2. Me quedo con la primera frase de Acercandro Ojodorows-KI, que por otra parte es obvia (y con la profunda danza de Zorba & Co.)
  Yo, en cambio, me declara seguidor de los posteos de jazz XD
  Los rollos epiléptico-modernitos (referencias a ciertas películas, etc) no me van demasiado (y casi menos el concepto Anonnymous, aunque lo comprenda). Abraxas for all!

  1. hola Iván, al igual que Hugo A.Z., yo tambien sigo este blog desde hace años y yo tambien participé de forma anónima en proyect mayhem 2012.

   a mí también me gusta el jazz y te aseguro que esta entrada es distinta a todo el resto de entradas “epiléptico-modernitos” de nosce, como las llamas. creo que ni siquiera le has dedicado un par de minutos a saber de qué iba este proyecto, arte, juego o lo que fuera que fuese. antes de juzgar, convendría que te informaras un poco. seguramente tampoco sabrás que el gobierno de los Estados Unidos (sí, el gobierno de los Estados Unidos) alertó sobre proyect mayhem en un boletín interno dirigido a todas las agencias de seguridad nacional. el boletín se filtró aquí:

   scribd.com/doc/80286138/Project-Mayhem-2012-12-21-2012-11-11-Imagine-We-Leak-It-ALL-DHS-National-Cyber-Security-and-Communications-Integration-Center-Bulletin-Warns-Agai

   El sublime juego de reality hacking de Anonymous-Mayhem 2012 podría ser la más grande obra de arte de la historia: un proyecto P2P de iluminación a través de la información .
   http://pijamasurf.com/2011/11/anonymous-proyecto-mayhem-diciembre-21-2012-1111/

   gracias nosce.

 3. Seguramente no sabre, quizás no sepa qué, crees que…puede que no me haya informado…
  Puede, quizás, creo, etc… 😉

  Como veo que no lo sabes, ¡claro!, te informo: sí, me molesté en echar unos cuantos vistazos y siento decirte que todo depende de cómo cada cual lo interpretemos. Personalmente me parece algo que podría haber sido interesante hecho de muy diferente manera. No quiero ser extremadamente crítico porque suele sentar mal y no sirve de mucho así que lo dejo aquí.

  Por cierto…iluminación a través de la información. Sí.
  Ahora mira a tu alrededor, observa lo “iluminadas”, aparentemente, que están las personas gracias a los anónimos esos y cuenta el tiempo lineal que ha pasado desde el 2012.
  Y digo todo esto aunque en verdad ya estemos “iluminados”, que es lo que hay que entender/ver.

  Lo siento pero para mi de sublime tiene poco al nivel que estamos hablando…me quedo con otras muchas obras de arte que veo, siento y entiendo como mucho más trascendentes (en parte, aunque no sólo, por los resultados en mi y en otros). Y, por supuesto, con la misma naturaleza-existencia.

  Aunque, oye, bien mirado todo me parece sublime (pero esto no te lo puedo explicar y lo mismo ya lo entiendes).

 4. Dicen en el link que has pasado: “Cuesta mucho pronunciarse como parte de algo y defender un proyecto colectivo cuando buscamos alejarnos del fanatismo, individuarnos, encontrar el santo grial pero de nuestro propio código.”

  Bien, a mi no es que me cueste, es que me niego 🙂 (supongo que, a estas alturas-bajuras, también me costaría si quisiera).
  Con todo es posible que debiera profundizar más en este rollamen pero me tira para atrás, que queréis que os diga.
  Empezando por el anonimato…prefiero, aunque algunos piensen contraproducente para ciertos intereses, la claridad diáfana, la honestidad máxima que uno pueda sostener. No sigo porque son muchas más cosas las que no me atraen por carácter, etc.

  ¡Salu(O.S.)!

  1. A tod@s: gracias.

   me quedo con otras muchas obras de arte que veo, siento y entiendo como mucho más trascendentes

   Comparte algunas, plis, que de eso se trata por aquí, de compartir y apre(h)ender.

 5. Vale. Es lo suyo. A saber:

  Literatura: Oceano Mar, de Alessandro Baricco (y toda su obra), Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Haruki Murakami (y toda su obra), Hyperión y La caída de Hyperion, de Dan Simons, la obra poética de Lorca y Juan ramón Jimenez, Los relatos de Ray Bradbury, los relatos de Borgues y Cortazar, La conjura de los necios de John Kennedy Toole, todo de Jonathan Carroll, de Neil Gaiman y de Clive Barker, algunos de mis propios escritos, etc, etc.

  Cine: El viaje de Chihiro y casi todo de Miyazaki, Stalker, de Tarkowsky (y lo demás), Mullholland Drive, de David Lynch (y buena parte de su gilmografía), Smoke, de Wayne Wang, Cinema Paradiso (y su música), de Giuseppe Tornatore, El quimérico inquilino de Polanski, El incinerador de cadáveres de Juarj Herz, Asterix y las 12 pruebas de norecuerdoquien, Old boy de Park Chan Wook, etc, etc.

  Música: la obra (en general) de Debussy, Satie, Bach, Beethoven, Rimski Korsakov, Vaughan Williams, Pat Metheny, John Coltrane, Opeth, Katatonia, Queen, Dire straits y Mark Knopfler en solitario, Jethro Tull e Ian Anderson en solitario, Tori Amos, Tom Waits, Porcupine tree y casi todo en lo que se involucra Steven Wilson, Pain of Salvation, Franco Battiato, el disco en solitario de Beth Gibbons, Joe Hisaishi, Chopin, Symphony X, Paco de Lucía, Ennio Morricone, Tchaikovski, Vivaldi, Keith Jarret, mi música en ciernes, etc, etc.

  Juegos de PC: STALKER, Little Big Adventure 2, Cat lady, Limbo, Half-Life 1 y 2, Silent Hill 2, Max Payne 1 y 2, Baldurs Gate 2, Braid, etc.

  No sigo con otras formas de expresión-arte (pintura, arquitectura, fotografía, etc)…hasta el lenguaje de silbidos de la isla de la Gomera es más interesante, a priori, que las pajas mentales de los annonymous (sí, ya, muy zen eso de no ser nadie y muy conveniente).

  Ups, se me olvidaba el multifacético colega Jodorows-KI así en general, que me gusta molto 😀

  P.S: no todo lo que mento me parece mucho más trascendente pero sí casi todo.

  I.A.

  1. ¡Gracias!

   Vamos, salvando a Bach, que se trascendió a sí mismo en su Obra (opino), el resto, más de lo mismo:

   arte ombliguista y desconectado de siglos pasados en un mundo que no se estaba cayendo a pedazos como este zeitgeist que nos ha tocado vivir a nosotros y donde no era extremadamente urgente hacer nada de nada.

   Veo a todos tus artistas y te los cambio por un solo Ai Weiwei

   Por cierto, ¿y tú qué propones? Ah, que nada. Me lo imaginaba.

   Creo no-tan-modestamente que no has entendido de qué iba esto.

   línea 168 y siguientes http://pastebin.com/sLLwJbtz

   de nada.

 6. Ciberartivismo

  Si esto no es Arte… Entonces, es una locura.

  Que pal caso, Señores…
  Fué y sigue siendo útil. Aunque ‘fracasase’.Lejos de su carácter de activismo social, y cerca de su simbolismo me refiero. A mi por lo menos, me impulsa a ‘saber’ más, o a absorber los posibles, multiples conceptos, de aquello que no entiendo. Como en todas las entradas de Nosce…

  Aunque venga con su problemática:

  “Quien busca lo que no debe encuentra lo que no quiere” y El que busca lo que no conoce, encuentra lo que ya conoce.

  El que busca, conoce su busqueda. Como dice San Agustín. Y eso para mi tiene un valor. Es una ayuda para los vagos como yo, que no se hubíeran animado por si solos. XD

  Nosce te lo pone un poco, en bandeja de plata.
  Pa que luego sigas tú y vayas llendo un poco payá. Donde quiera que vayas.

  Eso es lo que yo entiendo por las imágenes y gifs terroristas antiepilépticos.

 7. Si empezamos a hablar sin saber “Por cierto, ¿y tú qué propones? Ah, que nada. Me lo imaginaba.” pues, siendo así, lo dejo aquí 🙂
  He propuesto bastantes cosas en mi vida aunque he acabado pocas.
  Pero no veo motivos para seguir dado que aquí se presupone mucho sin apenas base y eso dificulta mucha la compresión de unos con otros.

  Lo que siempre veo es mucho agachado 😉

  El simbolismo está muy visto en general y no digo que no se emplee de diversas formas, se reinvente o se retuerza hasta hacer un ocho con el…digo que, en esa insustancialidad de Annonymous habrá gente de gran valía y mucha que no esté a la altura de lo que se pretende.
  Hablar de un “grupo” de gente de la que puedes formar parte tú, Nosce, o yo o el vecino pijo del ático (que se siente así parte de un “gran cambio”) es hablar en vano. Sencillamente la cosa quedó en el limbo de las ideas pasables que provocaron un cierto efecto menor (o eso parece ¿no? – claro que si uno se trata mayoritariamente con cierto tipo de gente le podrá parecer que aquello/s es/son todo y…no).

  Desde luego molesta, aquí y en Roma, en las derechas y en las izquierdas, e incluso en quienes se creen muy por encima de todo eso (y van con los tiempos jejeje) el que se critique mínimamente algo, que sencillamente se opine (aún dejando la puerta abierta a la posible realidad de que no me haya metido a fondo en ello y no termine de ver lo maravilloso que aquello es o fue).

 8. Por cierto, el arte ombliguista puede ser muy útil y sumamente interesante. Nada en contra por mi parte del mismo.
  Y mucho de lo que he citado no tiene, a mi modo de ver, tanto de arte “ombliguista” siquiera…sino de arte realmente profundo que anima a explorarnos y a observar con atención la belleza en nosotros, en todo.
  El mundo se cae a pedazos y yo confío en que termine de caer no muy tarde. Seguramente será para bien, como muchas crisis reales.
  Con todo aplaudo a quien haga algo y también pienso que algo se debe hacer (y hacemos algunos) y sin finalidad alguna que yo no soy salvador de nadie. Sólo porque es lo que de verdad quiero hacer: ayudar a ver belleza en todas partes.

  1. Sólo porque es lo que de verdad quiero hacer: ayudar a ver belleza en todas partes.

   Ah, pues mira, ¡como los de #PM2012! ¡Bienvenido al club! ¡Si al final iba a resultar que estamos de acuerdo, ves qué bien!? 😀

 9. No, aquí no. Yo hago lo mío que ya es.
  Y propongo donde me parece debo. Ya no tengo 15 años para entrar en una dialéctica tan estúpida como la del “yo propuse más que tú”.
  Prefiero una proposición realmente inteligente a 30 que no lo sean.
  A veces se espera una comunicación más profunda y no se obtiene pero no pasa nada, ya se que algo molestó (no era mi intención, sólo decir lo que pensaba por encima).

  Si quieres que proponga algo, es muy sencillo hacerlo y sobraría con que nos lo aplicáramos: máxima honestidad y profunda atención.
  Y que cada cual proponga para si mismo pero tener a unos desconocidos proponiendo para todos y yendo de salvadores no va conmigo.

  Con todo en ningún momento he despreciado el totum revolutum de la idea y su intención. Parece que lo hubiera hecho.

 10. La pegunta del millón es… ¿cuántos necios siguen pensando que el PM sigue valiendo la pena? ¿Siguen pululando intrépidos por estos lares como antaño?

  Ah, y mientras se lo piensan, no dejen de visitar a los enfermos y dar aunque no se tenga a quien le haga falta. Digo, a veces lo más fundamental se tiende a obviar: los libros de Murakami no le darán de cenar a mucha gente hoy en “nuestro” país 🙂

    1. Bueno, lo de cubensis parece que viene de “Cuba”, que fue donde se descubrieron los primeros, pero lo que está simpático es lo de “cybe”:

     Taxonomy and naming

     The species was first described in 1906 as Stropharia cubensis by Franklin Sumner Earle in Cuba.[1] In 1907 it was identified as Naematoloma caerulescens in Tonkin by Narcisse Théophile Patouillard,[2] while in 1941 it was called Stropharia cyanescens by William Alphonso Murrill in Florida.[3] These synonyms were later assigned to the species Psilocybe cubensis.[4][5]

     The name Psilocybe is derived from the Greek roots psilos (ψιλος) and kubê (κυβη),[6] and translates as “bald head”. Cubensis means “coming from Cuba”, and refers to the type locality published by Earle.

     en griego, κυβη, es = CUBO! :O

 11. Eh me acabo de encontrar con esto. Operation Intruder, suena interesante jajaja This operation has no beginning or end. It exists in different dimensions simultaneously and can not be deactivated. By participating you tap into a non-leaner existence. You might be visited by our agents. You may experience ontological shock as a result. Responsibility stays with you.
  http://pastebin.com/xRDY97cS

 12. No me veo como un artistas porque no tengo la capacidad de comunicar que tiene los artistas.
  Pero si tengo el entusiasmo de lograr algo que parece imposible: cambiar el modelo de pensamiento con el cual interpretan los humanos la realidad del mundo, haciendo asomar otro pensamiento desde una observación directa y holística de la realidad.

 13. A veces nosce me recuerda los tiempos en que seguía a la Iglesia de los subgenios, en cuanto arte y bombardeo de ideas preclaras… Los conocía allá por los 90’s, y me ordené como Subgenio… Si no los conoceis dadles un tiento… Y si os parece mucha locura, tomaros algo… 😉
  http://www.subgenius.com/translations/Subg_p1spanish.html
  “La Iglesia del SubGenio es una orden de Herejes y Blasfemos, dedicados a la Libertad de Pensamiento (Slack) Total, profundizando en la Ciencia de la Burla, Sadofuturismo, Megafísica, Escatolografía, Esquizofrénica, Moralismo, Sarcastrofía, Cinisreligión, Apocalipticonomía, Espectoracionalismo, Hipnopediatría, Subliminalismo, Satirología, Distoutopianidad, Sardonicología, Apariencionismo, Ridiculofagia y Teología Miscelánea.”

   1. ¡¡Nosceeeeeee!!! Te estaba oyendo comentarle tal Heil a runa2sieg, que, con la venía, pregunto, por interés particular, :-p

    a) Yo, varón blanco obrero heterosexual calvo pero no imberbe,…
    b)¡quisiera, llegado el caso, porque así me correspondiera tomar el báculo, sostener en mi mano la Piña, tomar asiento en el sillón ónfalo y escuchar la voz teológica en mi ser para luego hablársela a los parroquianos:
    c)de llegar el día en que mi persona fuera ordenada (por ahora sigo desordenado: muy discordiano, ¡heil eris!),
    c.1)porque los votos del resto de la asamblea hubieran hecho mi nombre mayoría absoluta, si por mí se hubiera de encender la fumata blanca,…
    d)¡Nosceee! yo NO quisiera título máximo pontífice, yo quisiera ordenarme Mama Discordiana! ¿Puede ser? ¿En esta seyhazcracia, las Mamas pueden coronarse fastigio jerárquico, engarce entre el abajo (los muchos) y el arriba (el uno)?

    Martín Santomé a.k.a. Juana.

    P.D.:
    Y yo que me temo que una Mamisa no quisiera trono de pirámide jerárquica sino que escogería manifestarse como supernodo en una red de redes:

    1. ¡Qué de repente!, así, algo que siempre quise ser: Mamisa, ¡ya lo soy! Ni que sea en este planeta de blosgosfera, en esta séyhazcracia, al fin, madre mía: ¡¡Mamisa en una parroquia!!; bueno, parroquia no: marroquia.

     No pierdo tiempo. ¡¡Extra, extra!! teaser que traigo:

     La mamisa juana, discurso de investidura,
     AÑO 0 – Nº 002:

     A veinticinco pesetas el ejemplar:

     el fanzine de febrero-marzo: ya disponible para descarga. PDF 11 pag, 9.4 MB.

     http://aleph1888.github.io/ataraxia_archive/mamisa.pdf
     Atentamente: El encargado del contenido online de la nonata editorial e-artesanía.

     Martín Santomé a.k.a. Bartomé de las casas,
     primavera 2016, París.

 14. Anfibológicos, cuanto menos, los sub-genios:

  nueva inquisicion-un estado fascista que se perpetue hasta
  el fin de la humanidad- O puede ser la piedra fundacional del
  prometido Reino de paz y harmonia. Que sera???

  La realidad es una esfera, creo, con dos hemisferios, me parece…

 15. RAW… “Cuando el dogma entra en el cerebro, cesa toda actividad intelectual”

  Un Discordiano tiene prohibido creer lo que lee, incluyendo los presentes cinco puntos.
  El “Pentavómito” es el conjunto de los cinco sagrados mandamientos del Discordianismo. En ellos puedes vislumbrar parte de la filosofía del Discordianismo:

  1. No hay más Diosa que La Diosa, y ella es Tu Diosa. No hay otro Movimiento Erisiano aparte de El Movimiento Erisiano. Y en toda Corporación de la Manzana Dorada vive un Gusano Dorado.
  2. Un Discordiano siempre debe usar el Sistema Oficial Discordiano de Numerado de Documentos.
  3. Un Discordiano, durante la época de su Primera Iluminación, tiene que salir solo y comer alegremente un perrito caliente los viernes. Esta devota ceremonia infringe algunos tipos de prohibiciones que las religiones dominantes establecen: El cristiano católico (no comer carne los viernes), el judaísmo y religión musulmana (no comer carne de cerdo), la religión hindú (no comer carne de vaca), el budismo (no comer carne de animal), y el discordianismo (no comer perritos calientes).
  4. Un Discordiano no debe comer perritos calientes, pues fueron el consuelo de nuestra diosa cuando luchó contra el rechazo original.
  5. Un Discordiano tiene prohibido creer lo que lee, incluyendo los presentes cinco puntos.

  No sé si aparecerá la imagen, no estoy ducho en estas aRtes… 😉

 16. Espero que no penseis que me tomé en serio los subgenios, para nada, siempre ha sido por las risas… Cosa diferente que he aprendido mucho leyendo sus panfletos y su obraRte, escuchando música y toda la parafernalia… Sin duda en todo hay enseñanza.
  Y qué más decir… 23 = 2 + 3 = 5 (por el culo te la hinco… ) 😉

  1. Por estos lares lo conocemos bastante, creo yo, pero vamos, que nunca está de más mentar a San RAW para los recién llegados… ZENx! B-)

   A ese vídeo le acompaña muy bien este otro:

 17. Pues yo no sabía que él también se había ordenado como Subgenio… Y que es amigo íntimo del Reverendo Ivan Stang… Jojojo… Grande! ( a partir minuto 9:00 aprox.)
  Grande la sincronicidad… Intuía por su humor e ironía que era un cabronazo, pero joder me acabo de quedar clavao! 😉

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s